Ελληνικά » 70048 Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο

70048 Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο

70048 «Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο», Στ΄ Εξάμηνο, Β΄ Ειδίκευση

Διδάσκουσα: Βιργινία Μπαλαφούτα,

Νομικός, Δρ Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Σπουδών, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

i. Ο βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποία το μάθημα προσφέρεται.

 

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η ανάλυση ενός ευρύτατου συνόλου αρχών, κανόνων, διαδικασιών και μηχανισμών του Διεθνούς Δικαίου. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με την έννοια και τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και με τη διάδρασή της με την εθνική έννομη τάξη των κρατών.Παράλληλα, αναλύονται ζητήματα Χρήσης Βίας, Διεθνών Οργανισμών, Δικαίου της Θάλασσας, Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δικαίου, Διεθνούς Δικαίου Διακρατικών Ποταμών,καθώς επίσης και ζητήματα Διπλωματίας.

Η μελέτη και εμβάθυνσηστο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού διεθνολογικού προφίλ.Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή των Περιφερειακών/Περιοχικών Σπουδών και δη των Τουρκικών Σπουδώναλλά και στην ευρύτερη κατανόηση και προσέγγιση των Στρατηγικών Σπουδών και της Γεωπολιτικής.

 

 

ii. Η τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

 

Το Διεθνές Δίκαιο διδάσκεται σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Νομικής, Διεθνών Ευρωπαϊκών καιΠεριφερειακών/Περιοχικών Σπουδών, και Πολιτικών Επιστημών.

 

 

iii. Η ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

 

Κύριοι άξονες/Διδακτέα ύλη/Θεματικές Ενότητες

 

1.Έννοια, περιεχόμενο καιβασικοί σκοποί του Διεθνούς Δικαίου. Κλάδοι του Διεθνούς Δικαίου. Θεμελιώδεις έννοιες και αρχές. Η διάδραση του Διεθνούς Δικαίου με την αρχή της εθνικής κυριαρχίας.

 

2. Τα υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου. Οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου. Juscogens.

 

3. Πώς ερμηνεύονται οι Συνθήκες με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 «περί του Δικαίου των Συνθηκών». Σύγχρονες προσεγγίσεις και προκλήσεις.

 

4. Ετεροδικία κράτους. Διεθνής ευθύνη κράτους.

Διεθνής Οργάνωση. Η έννοια του διεθνούς οργανισμού. Διεθνής ευθύνη διεθνούς οργανισμού.

 

5. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ίδρυση, δομή, λειτουργία και τα κυριότερα Όργανα του Ο.Η.Ε. Ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών.

 

6. Οι κυριότεροι Περιφερειακοί Οργανισμοί.

 

7. Ζητήματα Χρήσης Βίας/Jusadbellum.(1η Διάλεξη).

 

8.Ζητήματα Χρήσης Βίας/Jusadbellum. (2η Διάλεξη).

 

9. Σχέσεις και διάδραση Διπλωματίας, Εξωτερικής Πολιτικής, Διεθνούς Δικαίου και Περιφερειακών Επιστημών.

Νέα Διπλωματία.

 

10. Δίκαιο της Θάλασσας.(1η Διάλεξη).

 

11. Δίκαιο της Θάλασσας. (2η Διάλεξη).

 

12. Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο.

Διεθνές Δίκαιο Διακρατικών Ποταμών.

 

13. Μελέτες Περιπτώσεων/CaseStudies. Νομολογία διεθνών και περιφερειακών δικαιοδοτικών οργάνων.

 

 

 

 

 

iv. Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος.

 

Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις σε θέματα σχετικά με τις παραδόσεις.

 

 

v. Η ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

 

Ακολουθείται η βασική διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος σύμφωνα με τα μοντέλα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές). Παράλληλα, επιδιώκεται η συγκέντρωση της αξιολογικής εμπειρίας των φοιτητών στο μέσον του εξαμήνου, με τη χρήση συντετμημένων και θεματικά στοχευμένων ερωτηματολογίων (ενδιάμεση αξιολόγηση από τους φοιτητές).

 

 

vi. Η βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

 

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

- Cassese, AntonioΔιεθνές Δίκαιο, Βιβλιοθήκη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 4, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2012.

 

- Ρούκουνας, Εμμανουήλ Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Διεύθυνση σειράς: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

- Ιωάννου, Κρατερός - Περράκης, ΣτέλιοςΕισαγωγή στηΔιεθνήΔικαιοσύνη, τόμος Α΄ Γενικήθεωρία και θεσμικέςεφαρμογές, ΕκδόσειςΑντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2009.

 

- Καλπύρης, Ευγένιος - Δημήτριος Ν. Κυρώσεις χωρίς χρήση βίας υπό το καθεστώς του Κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2001.

 

- Μάζης, Ιωάννης Θ. Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές Χώρες, Ισραήλ, Τουρκία), 2η Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2001.

 

- Μάζης, Ιωάννης Θ. , Μπαλαφούτα, Βιργινία Γ. Γεωπολιτική πραγματικότητα στο δίπολο Ελλάδος – Κύπρου Λύσεις και Άλλοθι, Σειρά Πολιτική και Πολιτισμός, Διευθυντής σειράς Καθηγητής Ι.Θ.Μάζης,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2014.

 

- Μπαλαφούτα, Βιργινία «Διεθνές Δίκαιο Ποταμών: Διακυβέρνηση Διακρατικών Ποταμών» – Συμβολή στην Κωδικοποίηση και Εφαρμογή του Διεθνούς Ποτάμιου Δικαίου ως Αυτόνομου Κλάδου του Διεθνούς Δικαίου  (Αντικείμενο – Μεθοδολογία – Φιλοσοφικό Υπόβαθρο – Νομικό Υπόβαθρο – Κώδικας), Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2015.

 

- Μπαλαφούτα, Βιργινία Το δικαίωμα στην αλήθεια. Εκφάνσεις και εφαρμογές στο Διεθνές Δίκαιο, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Φεβρουάριος 2018.

 

- Σισιλιάνος, Λίνος - Αλέξανδρος Η ανθρώπινη διάσταση του Διεθνούς Δικαίου Αλληλεπιδράσεις γενικού διεθνούς δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου, Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Διεύθυνση σειράς: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010.

 

- Judge CançadoTrindade,A. Augusto TheConstruction of a Humanized International Law, A Collection of Individual Opinions (1991-2013), Brill, Nijhoff, 2014.

 

- CançadoTrindade, Antônio Augusto International Law for Humamkind:Towards a New Jus Gentium, Second revised edition,The Hague Academy of International Law, MartinusNijhoff Publishers, Netherlands, 2013.

 

- Meron,Theodor The Humanization of International Law, The Hague Academy of International Law, MartinusNijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2006.