Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 

Α' Κύκλος Σπουδών ( Μ.Δ.Ε.)

Β' Κύκλος Σπουδών (Δ.Δ.)

Διδακτορικό Δίπλωμα Δ.Δ.)

 

Στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών προσανατολισμένο στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Οι εκπονούμενες Διδακτορικές Διατριβές αντιστοιχούν πλήρως στους επιμέρους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύει το Τμήμα, ενώ, συγχρόνως, εστιάζουν σε θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την κοινωνία και την ελληνική καθώς και τη διεθνή πραγματικότητα. Η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στην αντίστοιχη ειδικότητα γίνεται βάσει της διαδικασίας που ορίζεται από την οικεία νομοθεσία.
Επί του παρόντος τα θέματα των διδακτορικών διατριβών των οποίων εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς της Οικονομικής Γεωγραφίας, της Γεωπολιτικής, των Διεθνών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων, της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Μεταφρασιολογίας, της Οθωμανικής Ιστορίας και της Νεότερης Ιστορίας της Τουρκίας.
Σημειωτέον ότι σε περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες στερούνται μεταπτυχιακού τίτλου, επιβάλλεται, κατόπιν πρότασης του επιβλέποντος και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η παρακολούθηση των κρινόμενων ως αναγκαίων γνωστικών αντικειμένων σε Μεταπτυχιακά ή Προπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Επίσης, επιβάλλεται, η κατ' έτος, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, παρουσίαση από τον υπεύθυνο επόπτη της πορείας της Διδακτορικής Διατριβής του εκάστοτε υποψηφίου διδάκτορος.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται μετά από πρωτοβουλία του υποψηφίου να έλθει σε επαφή με συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ και να του προτείνει με αίτησή του. Την αίτηση του υποψηφίου την συνοδεύει κατά την υποβολή της το εξής απαραίτητο υλικό:


Α. Λεπτομερές βιογραφικό του υποψηφίου
Β. Υπόμνημα ερευνητικής δράσεως και έργου του υποψηφίου μέχρι την ημέρα υποβολής της αιτήσεώς του.
Γ. Επικυρωμένους νομίμως ακαδημαϊκούς τίτλους, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του υποψηφίου.
Δ. Δεόντως τεκμηριωμένη από επιστημολογική άποψη πρόταση διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου.

Τηρείται αυστηρά το μέτρο των πέντε (5) κατά μέγιστον υποψηφίων διδακτόρων ανά διδάσκοντα. Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες με τον επόπτη τους, τις τριμελείς επιτροπές τους και το θέμα της διδακτορικής διατριβής δημοσιεύονται μόλις γίνουν δεκτοί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Εξεταστικό σύστημα

Είτε σε επίπεδο τριμελούς είτε σε επίπεδο επταμελούς επιτροπής, προβλέπεται να μετέχουν αλλοδαποί επιστήμονες ή επιστήμονες από άλλα ΑΕΙ της χώρας. Η επίδοση των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται κατ’ έτος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την πρόοδό τους ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου αποτελουμένου από φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος ή/και του ΕΚΠΑ ή/και άλλων πανεπιστημίων. Η παρουσίαση ανακοινώνεται με ειδική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού. Μετά την παρουσίαση και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής εποπτείας, κατατίθεται από τον επόπτη του διδακτορικού σχετική έκθεση προόδου γα τον υποψήφιο διδάκτορα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολογήσεως των υποψηφίων διδακτόρων. Η ως άνω διαδικασία απεδείχθη ως απολύτως επιτυχής και παραλλήλως ικανή να δημιουργήσει κοινά υποδείγματα αξιολόγησης μεταξύ των διδασκόντων του Τμήματος οι οποίοι συμμετέχουν στις παρουσιάσεις ως ενεργό ακροατήριο. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως συμβατή με τα διεθνή πρότυπα.


Οι διαδικασίες ποιότητας που ακολουθούνται βασίζονται στα εξής γενικά κριτήρια:

Α. Σχολαστικό “state of the art” (κριτική βιβλιογραφία του μέχρι τούδε συγκεκριμένου επιστημονικού υποβάθρου και ένταξη του προτεινόμενου θέματος σε αυτό) το οποίο προηγείται της συγγραφής και της έρευνας του συγκεκριμένου θέματος και εκ του οποίου προκύπτει και τεκμηριούται ικανοποιητικώς η πρωτοτυπία της συμβολής της διδακτορικής διατριβής στην προαγωγή του οικείου επιστημονικού τομέα.
Β. Σχολαστική επιλογή συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας η οποία υιοθετείται καθ' όλη την έκταση της εκπόνησης της διατριβής. Η επιλογή της μεθοδολογίας είναι αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του επόπτου καθηγητή και του υποψηφίου.
Γ. Σύνταξη βάσει των ανωτέρω, λεπτομερούς σχεδίου έρευνας το οποίο αποτελεί αντικείμενο τουλάχιστον εξαμήνου συνεργασίας μεταξύ του επόπτου καθηγητή, των μελών της τριμελούς επιτροπής και του υποψηφίου.
Δ. Ετήσια παρακολούθηση της προόδου του υποψηφίου διδάκτορος η οποία κατ’ έτος οδηγεί στην προαναφερθείσα παρουσίαση προόδου.

Οργάνωση σεμιναρίων

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων προόδου και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής διδακτορικών διατριβών, προσκαλούνται εξωτερικοί επιστήμονες για τη διενέργεια εργασιών εργαστηρίων και διαλέξεων σχετικών με τα θέματα των διδακτορικών διατριβών.

Υποστήριξη της Διατριβής

Η υποστήριξη της διατριβής διενεργείται δημοσίως σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008, ενώπιον επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής και πριν από την καθομολόγηση, κατατίθεται στο Τμήμα υποχρεωτικά ένα τυπωμένο αντίτυπο καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM). Το Τμήμα δεσμεύεται να μην δημοσιεύει το ηλεκτρονικό κείμενο παρά μόνο σε μορφή η οποία δεν δέχεται επεμβάσεις (pdf) και με ελεγχόμενη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους ερευνητές.

Η Διδακτορική Διατριβή αποστέλλεται, μερίμνη του Τμήματος, και σε συνεργασία με τον Διδάκτορα, στα προς τούτο αρμόδιο Κέντρα Ερευνών για την καταχώρισή της, υπό τους όρους χρήσης τους οποίους θέτει ο Διδάκτορας-Συγγραφέας της.

  Σύνδεσμοι

 

Μεταδιδακτορικοί  ερευνητές