Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 

Α' Κύκλος Σπουδών ( Μ.Δ.Ε.)

Β' Κύκλος Σπουδών (Δ.Δ.)

Διδακτορικό Δίπλωμα Δ.Δ.

Στο ΦΕΚ 1220/2-4-2018 τ Β', δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών.

  Σύνδεσμοι

 

Μεταδιδακτορικοί  ερευνητές