Ελληνικά » Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας για Πτυχιούχους

Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας για Πτυχιούχους

 

  • Άρθρο 456 - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

    1. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) δεν απαιτείται να λάβουν το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του παρόντος.

    2. Ειδικά προγράμματα σπουδών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 που χορηγούν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνεχίζουν να λειτουργούν έως την 31η. 8.2023, οπότε και καταργούνται.