Ελληνικά » 70092 Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ–Ειδική μετάφραση (μετάφραση τεχνικών κειμένων) & η διδακτική της Τουρκικής (μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)

70092 Β Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ–Ειδική μετάφραση (μετάφραση τεχνικών κειμένων) & η διδακτική της Τουρκικής (μάθημα παιδαγωγικής επάρκειας)

 

Μαυροπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

mmavrop[at]turkmas.uoa[dot]gr

3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος σύμφωνα με το πνεύμα και τη γενικότερη στόχευση της κατεύθυνσης στην οποίαν το μάθημα προσφέρεται.

Στο μάθημα της μετάφρασης τεχνικών κειμένων οι φοιτητές/τριες ασχολούνται με κείμενα που περιέχουν ειδική ορολογία. Για παράδειγμα, στρατιωτική ορολογία, όρους αρχιτε-κτονικής, αρχαιολογίας, νομικούς όρους κλπ. Επίσης, μεταφράζουν τυποποιημένα έγγραφα όπως ενοικιαστήρια συμβόλαια, ταυτότητες, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά γέννησης κλπ., δείγματα συμβολαιογραφικών πράξεων, όπως εξουσιοδοτήσεις, και γενικώς θέματα με τα οποία πιθανόν θα κληθούν να ασχοληθούν στο μέλλον.

Με τα κείμενα που επεξεργάζονται στο μάθημα της μετάφρασης κειμένων με τεχνικούς όρους, οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με τους όρους, τη δομή και τη σύνταξη εξειδικευμένων κειμένων. Ασφαλώς το θέμα δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως εντός ενός εξαμήνου, μπορούν όμως να δουν τον τελείως διαφορετικό τρόπο έκφρασης των νομικών κειμένων και να έρθουν σε επαφή με κείμενα της καθημερινότητας, όπως ένα ενοικιαστήριο, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή μια εξουσιοδότηση που ίσως χρειαστεί να μεταφράσουν ή ακόμα και να υπογράψουν οι ίδιοι/ες στο μέλλον.

Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες του Τμήματός μας με την ορολογία κειμένων με τα οποία συνήθως ασχολούνται οι τουρκομαθείς μεταφραστές.

Η μετάφραση αποτελεί βασικό επαγγελματικό προσανατολισμό για τους /τις αποφοίτους του Τμήματός μας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί μεταφραστές της Τουρκικής, επομένως για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το αντικείμενο υπάρχει μέλλον.

Σκοπός και στόχος είναι να αντιληφθούν οι μελλοντικοί μεταφραστές τη σοβαρότητα που απαιτείται στη μετάφραση θεμάτων που έχουν σχέση με τεχνικά κείμενα, την προσοχή, την υπομονή και την επιμονή που απαιτείται για την σωστή απόδοση των κειμένων αυτών, όπως και να έρθουν σε επαφή με κείμενα που, κάθε εξάμηνο, περιέχουν διαφορετικούς τεχνικούς όρους.

 

Τρέχουσα υποδειγματική δομή (state-of-the-art) του περιεχομένου αντίστοιχων ή συναφών μαθημάτων σε ομοειδή Τμήματα της ημεδαπής/αλλοδαπής και οι πιθανές αποκλίσεις από αυτήν.

Δεν υπάρχει.

 

Ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν τις δεκατρείς (13) παραδόσεις ανά εξάμηνο, του μαθήματος.

Κάθε εβδομάδα δίνεται στους φοιτητές/τριες ένα κείμενο το οποίο μεταφράζουν και φέρνουν μετά από 15 ημέρες. Το κείμενο αυτό διορθώνεται από την διδάσκουσα, και στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται τα λάθη, αναλύονται μέσα στην τάξη, δίνονται άλλες επιλογές, και γίνεται η σχετική συζήτηση επί του συγκεκριμένου κειμένου.

Επί πλέον, κάθε εβδομάδα γίνεται μετάφραση άγνωστου κειμένου μέσα στην τάξη. Σχολιάζεται ως προς την ορολογία, τον τρόπο απόδοσής της και συζητούνται οι διαφορές στη δομή των λειτουργιών και υπηρεσιών των δύο κρατών. Για παράδειγμα δικαστηρίων, εκπαίδευσης κλπ., έτσι ώστε να βρεθεί η σωστή αντιστοιχία των όρων στην μετάφραση προς την Ελληνική.

Επίσης, ένα μήνα πριν το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν μετάφραση περίπου 3 σελίδων, κείμενο απαιτήσεων, το οποίο ορίζεται από τη διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου. Η εργασία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες εργασίες, προσθέτουν ποσοστό βαθμολογίας στο βαθμό της τελικής εξέτασης.

 

Τα κείμενα επικαιροποιούνται κάθε εξάμηνο.

 

Τρόπος εξέτασης του μαθήματος

Τελική εξέταση με άγνωστο κείμενο. Επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

Στο βαθμό τελικής εξέτασης προστίθεται το ποσοστό των εργασιών και της τελικής εξαμηνιαίας εργασίας, εφόσον οι εξεταζόμενοι επιτύχουν να πάρουν τη βάση (5) στο τελικό διαγώνισμα.

 

Ακολουθούμενη βασική μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του μαθήματος.

Η βασική διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ (ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές).

 

Βασική και η ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος καθώς και τα διανεμόμενα συγγράμματα.

Ως βιβλιογραφία έχει προταθεί στην περίπτωση η αγορά τουρκο-τουρκικών λεξικών (Türkçe Sözlük, TDK ή Püsküllüoğlu Ali: Türkçe Sözlük YKY) όπως και λεξικών παροιμιών και ιδιωμάτων/εκφράσεων. Επειδή όμως τα συγκεκριμένα βιβλία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και πρέπει να αγοραστούν από την Τουρκία, η διαδικασία αποδείχθηκε περίπλοκη και καθυστερεί πολύ.